Videonovērošanas politika

Videonovērošanas privātuma politika

VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” vēlas nodrošināt skatītāju, darbinieku, sadarbības partneru un apmeklētāju drošību, kā arī īpašuma aizsardzību, tādēļ tiek veikta nepārtraukta videonovērošana VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” telpās un pa ēkas perimetru.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantam, šeit sniegsim informāciju par fizisko personu datu apstrādi saistībā ar mūsu veikto videonovērošanu.

1. Personas datu apstrādes pārzinis

Videonovērošanas personas datu apstrādes pārzinis ir VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, reģistrācijas numurs 40003786149, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010.

Ar mums var sazināties pa tālruni 67006300 vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@teatris.lv. Saziņai personas datu apstrādes jautājumos, lūdzam rakstīt uz info@tavidati.lv.

2. Videonovērošanas mērķis

VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” veic videonovērošanu šādiem mērķiem:

  • Lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā īpašuma aizsardzību un nodrošinātu drošības prasību ievērošanu VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” telpās;
  • Lai nodrošinātu skatītāju, apmeklētāju un darbinieku vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

3. Videonovērošanas juridiskais pamats

Mūsu videonovērošanas vajadzībām pastāv šādi juridiskie pamatojumi:

  • VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” likumīgās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts), jo mēs esam ieinteresēti novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz jūsu un mūsu īpašumu un jebkuru personu, kas atrodas teātrī, vitāli svarīgām interesēm, tajā skaitā dzīvību un veselību.
  • Papildu tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus darbinieku un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks, fizisks uzbrukums vai apdraudējums). Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu aktivitātēm. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai.
  • Mūsu organizētās videonovērošanas ietvaros tiek novērotas visas personas, kas atrodas novērošanas kameru redzamības zonā, arī bērni (tas ir, personas jaunākas par 18 gadiem). Mūsu organizētās videonovērošanas dati netiek publicēti. Jūsu personas datus mēs esam tiesīgi izmantot tikai augstāk minēto mērķu sasniegšanai.

4. Personas datu saņēmēju kategorijas

Mēs nenodosim videonovērošanas rezultātā iegūtos personas dati bez tiesiskā pamata trešajām personām, taču dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un valsts vai pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, kā arī personām, kuras uz noslēgta līguma pamata tehniski apkalpo mūsu videonovērošanas sistēmu. Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus – personas datu apstrādātājus, ar kuru starpniecību tiek nodrošināti šie pakalpojumi. Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem – videonovērošanas un drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, institūcijām (piemēram, pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesām un citām uzraudzības iestādēm).

5. Personas datu kategorijas

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personas, kas nokļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, sadarbības partneri u.tml.).

6. Datu glabāšanas ilgums

Videoieraksti tiek glabāti līdz trīsdesmit dienām. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums vai ēku, telpu, teritorijas, personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībaizsardzības iestādē.

7. Datu apstrādes organizācija

Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem un videonovērošanas sistēmai, ir apmācīti ar to rīkoties saskaņā ar mūsu iekšējo normatīvo regulējumu videonovērošanas jomā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

Mēs esam izvietojuši informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” videonovērošana netiek veikta telpās, kur personas sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, labierīcībās, ģērbtuvēs un citās telpās ar paaugstinātu privātumu).

8. Jūsu tiesības

  • Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to dzēšanu (vēršam uzmanību, ka videonovērošanas ierakstus nav iespējams labot, vai papildināt, jo pretējā gadījumā tas var tikt uzskatīts par datu sagrozīšanu).
  • VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” ir tiesības neizsniegt videonovērošanas datus, ja mēs negūstam pietiekami pamatotu pārliecību par videonovērošanas datu pieprasīšanas pamatotību un personas atpazīstamību videomateriālā.
  • VSIA “Latvijas Nacionālais teātris” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veiks pasākumus, lai iebildumus atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.