Privātuma politika

VALSTS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LATVIJAS NACIONĀLAIS TEĀTRIS” PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS UN PRIVĀTUMA POLITIKA

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris”  (turpmāk – Teātris vai mēs) ir svarīga savu klientu un sadarbības partneru uzticība, tādēļ mēs esam izveidojusi šo Personas datu aizsardzības un privātuma politiku (turpmāk – Privātuma politika). Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt Teātra rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi. Privātuma politikā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu pārzinis ir Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais teātris”, reģistrācijas numurs 40003786149, juridiskā adrese Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010, e-pasts: info@teatris.lv, tālruņa numurs: 67006311. Personas datu pārzinis atbild par to, lai personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar Teātra veikto personas datu apstrādi, lūdzam sazināties, rakstot Teātra personas datu aizsardzības speciālistam uz e-pastu info@tavidati.lv.

 

Kādiem nolūkiem un kādus personas datus teātris apstrādā?

Šajā sadaļā ir norādīti personas datu apstrādes nolūki, apstrādāto personas datu kategorijas, kā arī juridiskais pamats, saskaņā ar kuru Teātrī notiek jūsu personas datu apstrāde.

 1. Pakalpojumu nodrošināšana un klientu attiecību pārvaldība:
  • Pirkumu apstrādei (biļešu, dāvanu karšu, Teātra interneta veikalā nopērkamo produktu vai citu  pakalpojumu iegādes nodrošināšana).
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: personas vārds un uzvārds, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese, preces/pakalpojuma nosaukums, pirkuma summa, izrādes nosaukums, pirkuma datums, izmantotās dāvanu kartes kods, piemērotās biļešu atlaides, saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, norēķinu dati, maksājuma karšu dati (kartes numurs, īpašnieka vārds, derīguma termiņš), norēķinu konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, pirkumu vēsture, profesionālie (nodarbinātības) dati – informācija par profesionālo darbību (ja persona šo informāciju atzīmē brīvprātīgi).
  • Lai nodrošinātu pirkumu atgriešanu, sūdzību izskatīšanu un problēmu pieteikumus.
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: personas vārds un uzvārds, tālruņa numurs un/vai  e-pasta adrese,  dati par personas veikto pirkumu – preces/pakalpojuma nosaukums, pirkuma summa, izrādes nosaukums, pirkuma datums, kā arī cita informācija par izmantotajām atteikuma tiesībām.

  • Skatītāju karšu izsniegšanai.
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, telefona numurs, kartes izsniegšanas datums.

  • Lai atgādinātu personai (uz e-pastu vai SMS) par tuvojošos pasākumu.
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati:  vārds, tālrunis, e-pasts, pasākuma datums un notikums.

  • Lai sazinātos ar klientu un sniegtu atbildes uz jautājumiem, kas pieteikti pa tālruni vai digitālajos kanālos (tostarp, sociālajos tīklos).
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, informācija par sociālo tīklu, klienta izskatāmā jautājuma ietvaros apstrādātie personu dati.

  • Komunikācijas nodrošināšanai gadījumā, ja ir notikušas izmaiņas pasākuma norisē (piemēram, izrāde ir atcelta).
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: vārds, tālrunis, e-pasts, pasākuma datums un notikums.

   Datu apstrādes tiesiskais pamats šo nolūku īstenošanai ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts – ja persona piekritusi datu apstrādei; 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts – datu apstrāde nepieciešama, lai Teātris izpildītu juridisku pienākumu; 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – datu apstrāde nepieciešama, pamatojoties uz Teātra leģitīmajām (likumīgajām) interesēm, piemērot, īstenot savu komercdarbību.

 2. Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana:

  • Teātra  aktuālo jaunumu un piedāvājumu sūtīšanai uz e-pastiem.
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: personas vārds, uzvārds, e-pasts, personai nosūtītās mārketinga aktivitātes uz e-pastu un to lietojums (jaunumi, pasākumi, piedāvājumi).

  • Fotogrāfiju un video materiālu uzņemšana pasākumu publicitātes un Teātra  atpazīstamības nodrošināšanai un popularitātes veicināšanai.
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: fotogrāfijas un videoieraksti (tajā skaitā fotogrāfijas uzņemšanas datums un vieta) no Teātra organizētiem publiskiem pasākumiem, fotogrāfijā vai videoierakstā attēlotās personas vārds, uzvārds, amats, fotogrāfijas uzņemšanas  vieta un laiks.

  • Teātra mājaslapas www.teatris.lv apmeklējumu statistikas un datu analizēšanai.
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: mājaslapā www.teātris.lv esošo sīkdatņu apstrādātā informācija, informācija par to, kuras vietnes daļas ir apmeklētas un kāda meklēšana ir veikta, klikšķu un apmeklējumu vēsture, IP adreses.

  • Lai noteiktu Teātra rīkoto konkursu  uzvarētājus un nodotu balvas.
   Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: Personas vārds, tālrunis, e-pasts, informācija par konkursa uzvarētāju.

   Datu apstrādes tiesiskais pamats šo nolūku īstenošanai ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts – ja saņemta personas piekrišana; 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts  – lai nodrošinātu Teātra leģitīmās (tiesiskās) intereses un Informācijas sabiedrību pakalpojuma likuma 9.panta trešā daļa.

 3. Grāmatvedības uzskaite, norēķini ar fiziskām personām un juridisko pienākumu izpilde.
  Šādi pienākumi var attiekties uz atbildību par pakalpojumiem vai arī tie var būt noteikti grāmatvedību reglamentējošajos normatīvajos aktos. Tāpat šim nolūkam Teātris apstrādā personas datus, lai izpildītu Teātra juridiskos pienākumus saskaņā ar likumos, tiesas spriedumos vai administratīvajos lēmumos noteikto.

  Šī mērķa sasniegšanai var tikt apstrādāti šādi dati: klienta/pakalpojuma sniedzēja vārds, uzvārds, personas kods, kredītiestādes norēķinu konts, informācija par samaksu/izmaksu, kas jāveic konkrētajam klientam/pakalpojuma sniedzējam, kā arī jebkādi personas dati, kas ietverti dokumentā un attiecas uz konkrētu personu un radīta attiecīgā procesa gaitā.

  Datu apstrādes tiesiskais pamats šo nolūku īstenošanai ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts – lai izpildītu uz Teātri attiecinājumu juridisku pienākumu; 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts – lai izpildītu līgumsaistības, 6.panta pirmās daļas e) apakšpunkts – pamatojoties uz Teātrim oficiāli piešķirtajām pilnvarām, kā arī attiecīgās likuma “Par grāmatvedību” normas.

 4. Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšana, veicot videonovērošanu.

  Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un  telpu videonovērošanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā izpaust informāciju izmeklēšanas iestādēm, tiesām un citām valsts iestādēm, izvērtējot nepieciešamību, sniegt informāciju arī trešajām personām  (piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanai), kā arī izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu tiesisko interešu nodrošināšanai.
  Mums nepieciešamais minimālais personas datu apjoms šo nolūku īstenošanai: personas izskats (attēls), personas (attēla) atrašanas vieta un laiks, personas veiktās darbības videokameru uztveršanas zonā un citi dati atbilstoši nepieciešamībai.
  Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – pamatojoties uz Teātra leģitīmajām (likumīgajām) interesēm.

 5. Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšana

  Šī nolūka ietvaros mums nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumu izmantošanu, kas var izmantot arī personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), lai nodrošinātu pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.
  Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Teātra leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

 6. Administratīvo un saimniecisko aktivitāšu nodrošināšana.
  Šī nolūka ietvaros Teātris slēdz līgumus (uzņēmuma, autoratlīdzības vai pakalpojuma līgumi) ar pakalpojuma sniedzējiem/ saņēmējiem, iepirkuma procedūras ietvaros apstrādā pretendentu (fizisko personu) datus, nodrošina teātra nekustamā iznomāšanu un izīrēšanu, veic Teātra ēkas apmeklētāju uzskaiti u.tml.
  Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Teātra leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) punkts) un juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) punkts.

 7. Lietvedības un arhīva pārvaldība.
  Šī nolūka ietvaros Teātrim ir jāapstrādā personas dati dokumentu aprites vadībai, tajā skaitā, lai reģistrētu, nosūtītu dokumentus un organizētu dokumentu pārvaldību; kā arī arhīva pārvaldības organizēšanai, lai veidotu, uzkrātu, izvērtētu, saglabātu un izmantotu nacionālo dokumentāro mantojumu sabiedrības interesēs.
  Datu apstrādes tiesiskais pamats Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts – datu apstrāde nepieciešama, lai Teātris izpildītu juridisku pienākumu, kā arī Arhīvu likums un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu prasības.

 

Kas var piekļūt personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu jūsu personas datus atbilstoši normatīvajiem aktiem un nodrošinātu, ka jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 2. personas datu apstrādātāji atbilstoši ar kuriem Teātris sadarbojas, piemēram, mārketinga jomā (drukas un izplatīšanas, mediju aģentūras u.c.), maksājumu risinājumu un IT pakalpojumu jomā. Ja jūsu personas dati tiek kopīgoti Teātra partneriem, tie tiks apstrādāti saskaņā ar Teātra norādījumiem un Teātra uzdevumā.
 3. valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes,  nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji.
 4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram,  tiesas.

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Teātris neveic  automatizētu lēmumu pieņemšanu vai personu profilēšanu.

 

Cik ilgi teātris glabā personas datus?

Teātris nodrošina, ka tā personas datu apstrāde atbilst normatīvo aktu prasībām, līdz ar to informācija par personu netiek glabāta ilgāk nekā tas nepieciešams apstrādes nolūkam. Praksē tas nozīmē to, mēs apstrādājam jūsu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā jūsu sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr mums ir nepieciešams aizsargāt savas tiesiskās intereses vai izpildīt mums uzliktos juridiskos pienākumus, vai kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

 • personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei – mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu normatīvo  aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;
 • personas datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

 

Jūsu tiesības un izvēles iespējas

 • Tiesības piekļūt datiem
  Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kādi personas dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem. Ja mēs saņemam pieprasījumu piekļūt datiem, mēs varam lūgt sniegt papildinformāciju, lai pārliecinātos, kādai informācijai vēlaties piekļūt un ka mēs izpaužam informāciju personai, kurai to drīkst izpaust.
  Mēs cienām jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, jūsu  pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.
 • Tiesības labot
  Jums vienmēr ir tiesības pieprasīt labot jūsu personas datus, ja tie nav pareizi. Noteiktā nolūka ietvaros jums ir arī tiesības papildināt nepilnīgus personas datus.
 • Tiesības uz dzēšanu
  Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, zudis datu apstrādes pamats u.c.), jums ir tiesības prasīt, lai mēs dzēstu jūsu personas datus. Lai izmantotu šīs tiesības, aicinām iesniegt rakstveida pieprasījumu mums, izmantojot šajā politikā norādīto kontaktinformāciju.
  Mēs varam neizpildīt jūsu pieprasījumu dzēst datus, ja mums ir juridiski pienākumi, saskaņā ar kuriem to darīt nav atļauts. Tas var būt tādā gadījumā, kad apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu tiesības uz vārda brīvību un informāciju, izpildītu mums uzliktu juridisku pienākumu vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 • Tiesības ierobežot apstrādi
  Pastāvot noteiktiem normatīvajos  aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, persona apstrīd datu precizitāti, persona iesniedz iebildumu datu apstrādei, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm u. c.), jums ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi. Tomēr atzīmējam, ka saistībā ar datu apstrādes ierobežojumu un šāda ierobežojuma periodu, mums var nebūt iespējas nodrošināt jums Teātra  pakalpojumus.
 • Tiesības iebilst pret noteiktiem datu apstrādes veidiem 
  Jums  ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm. Lai izmantotu šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt mums iesniegumu, izmantojot šajā politikā norādītos kontaktus.
 • Piekrišanas atsaukšana
  Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatota uz piekrišanu pirms atsaukuma. Atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas persona var, izmantojot atteikšanās saiti, kuru var atrast elektroniskā sūtījuma beigās. Jūs vienmēr esat laipni aicināts sazināties ar mums un mēs sniegsim palīdzību saistībā ar jūsu izvēļu veikšanu.
  Ja vairs nevēlaties būt skatītāju kartes vai abonementu programmas dalībnieks, lūdzu, sazinieties ar mums, lai izbeigtu jūsu dalību programmā.
 • Tiesības uz datu pārnešanu
  Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai ar jums noslēgta līguma saistību izpildi, jums ir tiesības pieprasīt nodot datus, kas saistīti ar jums vai kurus jūs esat sniedzis mums, citam personas datu pārzinim.

Pieprasījumu izskatīšanas kārtība

Saņemot jūsu pieprasījumu izsniegt  personas datus vai īstenot citas tiesības, Teātrim būs jāpārliecinās par jūsu identitāti, līdz ar to pieprasījumam ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, un ir norādīti visi normatīvajos aktos noteiktie personas identificējošie kritēji, piemēram, vārds, uzvārds, datums, personas paraksts.

Saņemot pieprasījumu par jebkādu jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi izpildot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru (nosakot klienta identitāti), Teātris apņemas nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no klienta pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas dienas sniegt informāciju par darbībām, kuras esam veikuši saskaņā ar jūsu pieprasījumu.

Ar ko sazināties, ja man ir kādi jautājumi?

Lai uzzinātu vairāk par personas datu pārvaldību vai ja jums ir jautājumi, jūs esat laipni aicināts sazināties ar mums pa norādīto kontaktinformāciju:

VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, reģ.nr. 40003786149, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 2, Rīga, LV-1010,  e-pasts: info@teatris.lv, tālruņa numurs: 67006311.

Datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija: info@tavidati.lv.  Jūs varat sazināties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu, nosūtot vēstuli mums uz iepriekš minēto adresi, adresējot to datu aizsardzības speciālistam.

Ja jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.