Nacionālais teātris izsludina LUGU KONKURSU

Latvijas Nacionālais teātris izsludina Nacionālo pilna apjoma lugu konkursu, gatavojoties Latvijas Republikas simtgadei 2018. gadā un Latvijas Nacionālā teātra simtgadei 2018./2019. gada sezonā.

Konkursa mērķis – izveidot Latvijas Nacionālā teātra 100. sezonas repertuāru, sabalansējot latviešu klasikas jauniestudējumus ar jaunākās oriģināldramaturģijas darbiem. Uzdevums – veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību un stimulēt jaunu darbu tapšanu, kas liecinātu par šodienas procesiem, notikumiem un personībām un piedāvātu pārvērtēt no jauna skatupunkta 20. gadsimta notikumus Latvijā.

Paredzot brīvu tēmas un žanra izvēli, žūrijas komisija, kuras sastāvā darbosies teātra štata režisori – Edmunds Freibergs, Indra Roga, Valters Sīlis, Elmārs Seņkovs, teātra direktors Ojārs Rubenis, direktora palīdze repertuāra jautājumos, teātra zinātniece Ieva Struka, nolēma nosaukt dažas tēmas, kas tiks uzskatītas par prioritārām:

– Kolaboracionisms un nevardarbīgā pretošanās

– Urbanizācija jeb pilsētas ietekme uz cilvēka sociālo lomu maiņu 21. gadsimtā

– Alternatīva dzīves ceļa meklējumi brīvā tirgus ideoloģijas apstākļos

– Mūsu laika varonis; kur viņa vērtību sistēmā ir Latvija kā zeme un kā valsts

– Latvija kā divkopienu valsts, kopīgu saskares punktu meklējumi

Lugas LNt konkursam jāiesniedz līdz 2016. gada 5. janvārim plkst. 12:00 datorizdrukā un elektroniski, norādot autora koordinātes. Konkursā iesniegtās lugas tiks izvērtētas līdz 2016. gada 12. februārim.

Lugas vērtēs LNt komisija, gala vērtējumam pieaicinot kā konsultantus citus teātrī regulāri strādājošos režisorus.

Lugu konkursa balvu fonds ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100” atbalstu ir 10 000 eiro.

1. vietas ieguvējs saņem 5000 eiro, 2. vietas ieguvējs – 3000 eiro un 3. vietas ieguvējs – 2000 eiro pirms nodokļu samaksas.

Nolikums pieejams teātra mājas lapā; sīkāka informācija, rakstot uz adresi ievastruka@hotmail.co

Latvijas Nacionālā teātra

Pilna apjoma lugu konkursa nolikums

Rīgā, 2015. gada 12. maijā

1. VSIA „Latvijas Nacionālais teātris”(turpmāk saukts kā Teātris) ar Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvijai – 100” atbalstuizsludina pilna apjoma lugu konkursu (turpmāk saukts kā Konkurss), ar mērķi:

1.1. veicināt Latvijas dramaturģijas attīstību un stimulēt jaunu darbu tapšanu, lai iegūtu tiesības iestudēt labākos atbalstītos darbus;

1.2. veidot sadarbību starp teātra režisoriem un dramaturgiem.

2. Lugas autoram darbs jāiesniedz Teātrim, Kronvalda bulvārī 2, Rīgā, LV-1010, līdz 2016. gada 5. janvārim plkst.12:00 datorizdrukas formātā (uz A4 papīra loksnēm, 12. fonta burtiem un atstarpi 1,5 starp rindām) un elektroniski (pienācīgā datu nesējā un rediģējamā faila formātā, piemēram – doc, docx, rtf, pdf), norādot darba autora kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, e-pasta un pasta adrese, tālruņa numurs u.c.).

3. Konkursa balvu fonds

3.1. I vietas ieguvējam – 5000 eiro;

3.2. II vietas ieguvējam – 3000 eiro;

3.3. III vietas ieguvējam – 2000 eiro.

4. Konkursam iesniegtos darbus vērtē Teātra žūrijas komisija (turpmāk saukta kā Komisija), kuras sastāvu ar rīkojumu nosaka Teātra valdes loceklis.

4.1. Komisija balsojot izvērtē Konkursam iesniegtos darbus, pieņemot lēmumu par pirmās, otrās un trešās vietas piešķiršanu Konkursā iesniegtajiem mākslinieciski augstvērtīgajiem darbiem.

4.2. Komisijai ir tiesības nepiešķirt kādu no vietām nevienam no Konkursam iesniegtajiem darbiem.

4.3. Vērtējot Konkursam iesniegtos darbus, Komisija vadās no iekšējās pārliecības, mākslinieciskajiem un citiem apsvērumiem, kas atbilst Teātra interesēm un nolikumam.

4.4. Komisijas pieņemtais lēmums ir galīgs.

5. Starp Teātri un Konkursa uzvarētājiem tiks slēgts autoratlīdzības līgums, ar kuru teātris iegūs ekskluzīvas tiesības uz Lugas pirmiestudēšanu un izrādīšanu. Autoram ir tiesības iepazīties ar līguma projektu pirms dalības konkursā.

6. Nolikuma 3. punktā norādītas summas pirms nodokļu nomaksas un, slēdzot vienošanos ar konkursa uzvarētāju, tām tiks piemērots autoratlīdzības tiesiskais statuss, nosakot attiecīgo summu par autora honorāru līguma izpratnē.

7. Gadījumā, ja Konkursa dalībnieks, kura iesniegtais darbs saņēmis konkursā kādu no 3.punktā noteiktajām vietām, atsakās slēgt līgumu ar Teātri, Teātrim ir tiesības anulēt piešķirto vietu un piešķirt to citam konkursā iesniegtajam darbam vai arī nepiešķirt nevienam.

8. Iesniedzot darbu konkursam, autors piekrīt, ka Teātrim ir ekskluzīvas tiesības iestudēt iesniegto autordarbu. Teātris izlemj par pirmtiesību izmantošanu un paziņo par to Autoram. Gadījumā, ja autordarbs tiks iestudēts, Teātris ar Autoru slēdz autoratlīdzības līgumu, kā atlīdzību nosakot procentus no iestudējuma ieņēmumiem. Par procentiem Teātris un Autors vienojas atsevišķi.

9. Godalgoto vietu ieguvēji apņemas piedalīties Teātra rīkotajā apbalvošanas pasākumā personīgi un klātienē, kā arī preses konferencē, ja tāda tiks rīkota.

10. Piedaloties Konkursā, dalībnieks piekrīt šim nolikumam un apņemas to ievērot.

________________________________

Valdes loceklis

Ojārs Rubenis